آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آموزش مداوم جامعه پزشکی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 

آخرین اخبار آرشیو
وبینار مدیریت تغذیه در انواع جراحی های چاقی
کارشناس مسئول آموزش مداوم

وبینار مدیریت تغذیه در انواع جراحی های چاقی

03/04/06

وبینار مدیریت تغذیه در انواع جراحی های چاقی


 بیماری های منتقله توسط پشه های آئدس مهاجم (مالاریا)
کارشناس مسئول آموزش مداوم جامعه پزشکی

بیماری های منتقله توسط پشه های آئدس مهاجم (مالاریا)

03/03/16

بیماری های منتقله توسط پشه های آئدس مهاجم (مالاریا)


اسلایدهای وبینار بیماری های منتقله توسط پشه های آئدس مهاجم (تب دانگ، چیکونگونیا و زیکا)
کارشناس مسئول آموزش مداوم جامعه پزشکی

اسلایدهای وبینار بیماری های منتقله توسط پشه های آئدس مهاجم (تب دانگ، چیکونگونیا و زیکا)

03/03/16

اسلایدهای وبینار بیماری های منتقله توسط پشه های آئدس مهاجم (تب دانگ، چیکونگونیا و زیکا)


برگزاری برنامه طب کار استان گلستان
کارشناس مسئول آموزش مداوم جامعه پزشکی

برگزاری برنامه طب کار استان گلستان

02/10/05

برگزاری برنامه طب کار استان گلستان


وبینار آشنایی با تداخلات دارویی و غذایی مهم فرآورده های گیاهی
کارشناس مسئول آموزش مداوم جامعه پزشکی

وبینار آشنایی با تداخلات دارویی و غذایی مهم فرآورده های گیاهی

02/06/26

اسلایدهای های وبینار آشنایی با تداخلات دارویی و غذایی مهم فرآورده های گیاهی


وبینار کشوری اخلاق حرفه ای
کارشناس مسئول آموزش مداوم جامعه پزشکی

وبینار کشوری اخلاق حرفه ای

02/06/16

وبینار کشوری اخلاق حرفه ای


کنگره احیای قلبی و ریوی
کارشناس مسئول آموزش مداوم جامعه پزشکی

کنگره احیای قلبی و ریوی

02/06/13


تنظیمات قالب