English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

معرفی دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی


نام و نام خانوادگی : دکتر بهزاد بوشهری

سمت : دبیر آموزش مداوم دانشگاه

تحصيلات : دکترای تخصصی بالینی پزشکی قانونی و مسمویتها

شماره تماس :
32235070 -044

شماره نمابر :
32240655 -044

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس : ارومیه، فلکه جهاد، جنب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ساختمان شماره 6، آموزش مداوم جامعه پزشکی

 

ایمیل : bushehri.b@umsu.ac.ir

 

آدرس سایت : http://faculty.umsu.ac.ir/bushehri

 

شرح وظایف


حفظ و ارتقاء دانش حرفه اي ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني

بهبود نگرش حرفه اي ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني

افزايش مهارتهاي حرفه اي ارائه كنندگان خدمات بهداشتي درماني

كمك به درك بهتر جامعه پزشكي از نيازهاي در حال تغيير جامعه

به روز شدن دانش جامعه پزشكي

سازماندهی مجدد (Reorganization) معلومات موجود جامعه پزشكي

افزايش مسئوليت پذيري در جامعه پزشكي

جديد ديدار و تبادل افكار و عقايد با همكاران در دوره هاي آموزش مداوم

بهبود قابليتها، تواناییها و ظرفیتهای (Competences) جامعه پزشكي به عنوان:

Self directed Learner, Problem Solver, Critical Thinker, Manager and Communicator